Riskli Hastalıklar Sigortası

Genel Bilgiler

İnsan hayatını önemli ölçüde etkileyen, yüksek tedavi maliyetleri olan ve yaşam kalitesini düşüren Kanser, İnme (Serebrovasküler Hastalıklar), Miyokart Enfarktüsü (Kalp Krizi), Koroner Damar Hastalığı sonucu yapılan Açık Kalp Ameliyatı (By-Pass), Kalp Kapakçığı Değişimi, Kalp, Karaciğer ve Böbrek Naklini kapsar.

Sigortalının poliçe vadesi içinde 90 günlük bekleme süresi sonunda yukarıda belirtilen rahatsızlıklara yakalanması durumunda takip eden ilk 30 gün için tedavi masrafları, 30 günlük sürenin sonunda ise sigortalının hayatta kalması koşuluyla toplu tazminat ödemesi yapan bir sigorta üründür.

Teminatlar

Teminat limitleri 30.000-TL ve 50.000-TL olmak üzere 2 farklı seçenekte aşağıdaki teminatlar bulunmaktadır;

Riskli Hastalıklar Tedavi ve Destek Teminatı:

Poliçe teminatı dâhilinde bulunan ameliyat gerektirmeyen hastalıkların kesin teşhis tarihinden, ameliyat gerektiren hastalıkların (Açık kalp (By-Pass) ameliyatı gerektiren koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyatı, kalp kapakçığı değişimi ve kalp-karaciğer-böbrek nakli) ise ameliyat tarihi itibariyle geçecek 30 günlük süre içindeki ameliyat masrafları dâhil tetkik ve tedavi masrafları teminat altına alınır. 30 günlük sürenin sonunda sigortalı vefat etmedi ise, varsa tetkik ve tedavi için ödenen tazminatlar teminat limitinden düşüldükten sonra kalan teminat limiti sigortalıya ödenir. Sigortalının hastalıkların kesin teşhis ve ameliyat tarihinden sonraki 30 günlük süre içinde vefat etmesi halinde ise; ödenen toplam tazminat vefat ettiği süreye kadar geçen tedavi masrafları ile sınırlı olacaktır. Teminat kapsamına giren hastalıklardan birden fazlasının eş zamanlı olarak ortaya çıktığı durumlarda, sadece tek hastalık için ödeme yapılır. Teminat kapsamına giren hastalıklardan birden fazlasının aynı poliçe döneminde ortaya çıktığı durumlarda sadece tek hastalık için ödeme yapılır.

Teminat Kapsamına Giren Rahatsızlıkların Açıklamaları

a) Kanser

Bu hastalık, hücrelerin kontrol edilemeyen bir şekilde büyüyüp doku içine ve diğer dokulara yayılması ile karakterize edilen habis bir veya birden fazla tümörün varlığı ile tanımlanır. Bu hastalık tanımına aşağıdakiler dâhil değildir.

  • Habis, yayılmacı melanomlar haricindeki tüm cilt kanserleri
  • Çok erken döneme özgü, habaset değişiklikleri gösteren tümörler
  • Hodgkin hastalığının birinci evresi, Hücre içinde (in situ) kalıp, yayılma özelliği bulunmayan (örneğin rahim boynu kanseri vb.) kanserler
  • HIV virüsü mevcudiyeti halinde ortaya çıkan tümörler.

b) İnme/Felç (Serebrovasküler Hastalıklar)

Serebrovasküler hastalık olarak da adlandırılır. Belirtileri 24 saatten daha fazla süren ve nörolojik hasara sebebiyet veren herhangi bir serebrovasküler vaka olarak tanımlanır. Vaka, beyin dokusunun enfarktüsüne, beyin kanamasına veya beyin dışındaki bir oluşumdan kaynaklanan emboliye sebebiyet vermelidir. Vaka sonucu daimi nörolojik hasar (kısmi veya genel felç) oluşmalıdır. Tazminat talebinde, nörolojik hasarın daimi olduğuna ve en az üç aydan bu yana devam ettiğine dair tıbbi kayıtlar ve uzman doktor raporu, ispat dokümanı olarak sunulmalıdır.

c) Miyokart Enfarktüsü (Kalp Krizi)

Kalp kaslarından bir kısmının, o bölgeye yeterli kan gitmemesi sonucu ölümüdür. Bu durumun teşhisi kesin olmalı ve aşağıdaki faktörlerin tamamının mevcudiyetine dayanmalıdır.

  • Tipik göğüs ağrısı hikâyesi
  • Miyokart enfarktüsüne bağlı yeni elektrokardiyogram değişiklikleri
  • Kardiyak enzimlerde yükselme (CPK, CK ve LDH )

d) Koroner Damar Hastalığı Sonucu Yapılan Açık Kalp Ameliyatı (By-Pass)

Koroner damar stenosu (daralması) veya tıkanması sebebi ile iki veya daha fazla kalp damarının açılması için gereken açık kalp ameliyatının (By-pass) yapılmış olmasıdır. Ameliyatın gerekli olduğu koroner anjiyografi ile kanıtlanmış olmalıdır. Bu tanıma, balon anjiyoplasti, lazer tekniği ve diğer damar içi müdahaleler dâhil değildir.

e) Kalp Kapakçığı Değişimi

Cerrahi olarak bir veya birden fazla kalp kapakçığının prostetik kalp kapakçığı ile değiştirilmesidir. Bu işlem, yetmezlik, darlık veya her iki faktörün birlikte bulunduğu durumlarda aort, pulmoner, tricuspid ve mitral kapakçığın yerine prostetik kapakçık takılmasını kapsar. Kapak onarımı, valvulotomi, valvuloplasti kapsam dışındadır.

f) Kalp, Karaciğer ve Böbrek Nakli

  • Kalbinin bütün işlevini yitirmesi nedeniyle sigortalının kalbi yerine tamamen yabancı bir kalbin nakledilmesi
  • Başka türlü tedavi edilmesinin mümkün olmadığı bir karaciğer hastalığı neticesinde, sigortalının karaciğerinin yerine başka bir karaciğerin nakledilmesi
  • Başka türlü tedavi edilmesinin mümkün olmadığı bir böbrek hastalığı neticesinde, sigortalının böbreğinin yerine başka bir böbreğin nakledilmesi durumlarıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

1)Kimler poliçe yaptırabilir?

18 – 50 yaşları arasındaki tüm T.C. vatandaşları medikal açıdan uygun bulundukları takdirde Riskli Hastalıklar Sigortası satın alabilirler. 50 yaşından önce poliçeye dâhil olan sigortalıların poliçesi 55 yaşa kadar yenilenebilir. Sigortalı adayının yaşı, içinde bulunulan yıldan doğum yılının çıkarılmasıyla bulunur.

2)Prim ve Ödeme Şekli Nasıldır?

Poliçenin primi sigortalının yaşına ve aldığı teminat limitine göre değişmektedir. Poliçe primi nakit veya kredi kartı ile peşin ödenebileceği gibi anlaşmalı kredi kartlarına blokajlı olarak peşin fiyatına 9 eşit taksit seçeneği ile de ödenebilecektir.

3)Sigortalı 30 günlük tedavi sürecinde Ziraat Sigorta’nın anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşen tedavi masrafları için doğrudan hizmet alabilecek mi?

Sigortalının 48 saat öncesinden Ziraat Sigorta’ya bildirmesi şartıyla Ziraat Sigorta’nın Türkiye genelinde anlaşmalı olduğu 3.000’e yakın özel sağlık kuruluşunda gerçekleşen sigorta kapsamındaki hastalıklarının 30 günlük tedavi sürecindeki masrafları için doğrudan hizmet alabilecektir. Bu doğrudan hizmet, anlaşmalı sağlık kuruluşunun Ziraat Sigorta Provizyon Merkezi’nden provizyon alması ve sigortalının teminatları dahilindeki tedavi masraflarının Ziraat Sigorta tarafından tedavinin yapıldığı sağlık kuruluşuna ödenmesidir. Sigortalının Ziraat Sigorta anlaşmalı sağlık kuruluşlarında gerçekleşen tedavilerinde doğrudan hizmetten yararlanabilmesi için Ziraat Sigortalı olduğunu sağlık kuruluşu görevlilerine bildirmesi yeterli olup, işlemler sağlık kuruluşu ve Ziraat Sigorta tarafından yürütülecektir. Sigortalının Ziraat Sigorta anlaşmalı sağlık kuruluşlarındaki tedavisinde doğrudan hizmetten yararlanmadığı durumlarda ve bu kurumların dışındaki sağlık kuruluşlarında tedavi olması durumunda ise ödemeyi sağlık kuruluşuna kendisinin yapması ve tazminat talebinde bulunmak için fatura aslını Ziraat Sigorta’ya göndermesi yeterli olacaktır.

4)Poliçe sadece yurt içinde mi geçerlidir?

Riskli Hastalıklar Sigortası tüm dünyada geçerlidir. Poliçe teminatı dâhilinde bulunan hastalıkların teşhisinin Türkiye dışında herhangi bir ülkede konmuş olması halinde dahi sigortalı tazminat talebine hak kazanır.

5)Bu sigorta ile ne zamana kadar teminat verilmektedir? Bir defa alınan poliçe ömür boyu koruma sağlar mı?

Poliçe bir yıllıktır. Her yıl yenilenerek teminat devam ettirilebilir. Sigorta süresi içinde risk oluşursa teminat devreye girer.

6)Sigortalı bir yıldan uzun süreli poliçe satın alabilir mi?

Riskli Hastalıklar Sigortası yıllık olarak düzenlenecek ve her yıl otomatik olarak yenilenecektir. Poliçeler yıllık olarak düzenleneceği için sigortalı 1 yıldan uzun süreli poliçe yaptıramayacaktır.

Genel Şartlar