Girişimci Ferdi Kaza Sigortası

Genel Bilgiler

Ziraat Bankası'ndan ticari kredi kullanan girişimcilerimiz, Girişimci Ferdi Kaza Sigortası ile beklenmedik kazalara karşı hem sizi hem sevdiklerinizi koruma altına almaktadır. Sigortalı olarak belirtilen kişilerin kaza sonucu sürekli sakatlık halinde kendilerini, vefat durumunda ise yasal varislerini güvence altına alıyoruz.

Teminatlar

Sigortalının kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içerisinde vefat etmesi veya iki yıl içerisinde daimi maluliyet durumumda tazminat ödenmektedir. Teminat limiti ticari kredi kullanım limitine göre 50.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişlik göstermektedir.

Teminat kapsamındaki kaza halleri:

İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesir ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Aşağıdaki haller kaza sayılır:

  • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden,
  • Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından,
  • Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler,
  • Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

  Aşağıdaki haller kaza sayılmaz:

  • Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin,
  • Sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,
  • Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,
  • Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,
  • Sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi; müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar.

  Genel Şartlar

  Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları