Bitkisel Ürün Sigortaları

Hasar süreci

Üretici; sigortalı parselde teminata giren risklerle ilgili bir hasar olması durumunda, hasar ihbarını, en yakın Ziraat Bankası Şubesi aracılığıyla Tarsim’e yapar. Hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren don hasarlarında 10 gün, diğer hasarlarda 15 günü aşmayacak şekilde ihbarda bulunmak zorundadır.

Hasar tespitinin doğru, hatasız ve zamanında yapılması için; hasar gören parsele ait poliçe numarasının, hasar tarihinin, hasar nedeninin ve eksperin size ulaşabileceği cep telefon numarasının doğru verilmesi gerekmektedir.

Tarsim; kendisine bildirilen hasar ihbarlarını, eksper ataması yapılmak üzere ilgili bölge müdürlüğüne otomatik olarak gönderir.

Tarsim Bölge Müdürlüğü; hasarın bulunduğu il, ilçe, köy ve ürün özelliklerini göz önünde bulundurarak eksper görevlendirmesini yapar.

Normal şartlarda don hasarlarının sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi için, hasar tarihinden itibaren 7 ile 10 gün beklenmesi, doludan kaynaklı kalite kaybı hasarları için hasar tarihinden itibaren 5 gün beklenmesi üreticinin lehine bir durumdur.

Diğer taraftan; fırtına, sel ve yangın hasarlarında veya hasat dönemine yakın bir sürede meydana gelen hasarlarda en kısa sürede eksper ataması yapılarak hasar tespitine gidilmektedir.

Yukarıdaki süreler içerisinde hasar tespiti için eksper gelmemiş ise, mutlaka ilgili banka şubesi konuyla ilgili bilgilendirilmelidir.

Ürünün özelliği, hasarın nedeni, hasarın şiddeti, ürünün hangi gelişme periyodunda hasar gördüğü gibi nedenler dikkate alınarak geçici veya kesin ekspertiz yapılır.

Eğer üründe geçici ekpertiz yapılmışsa, hasat dönemi ile ilgili üreticinin verdiği bilgiler, ürün özellikleri ve iklim şartlarına bağlı olarak hasat dönemine yakın bir tarih kesin ekspertiz tarihi olarak belirlenir ve o tarihte kesin ekspertiz yapılır.

Hasara itiraz

Üreticinin, hasara itiraz etmesi durumunda, ikinci kez hasar tespiti yapılması için 3 gün içerisinde, ilgili banka şubesi kanalıyla yazılı olarak talepte bulunması gerekmektedir. Tarsim, talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, 7 gün içinde, yeni bir hasar tespiti yapılması için eksper atamasını yapar. Üreticinin ikinci kez yapılan kesin ekspertize de itiraz etmesi durumunda ise tahkim kurulu veya hukuki süreç ile çözüm aranabilecektir.

Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en geç poliçe bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya, banka kanalıyla ödenir. Üretici, herhangi bir Ziraat Bankası şubesine giderek, Nüfus cüzdanı göstermek ve poliçe numarasını söylemek suretiyle tazminatını alabilir.

Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarsim’e vermekle yükümlüdür.

Hasar İhbar/Ekspertiz/Ödeme İş Akışı